Prihlásenie

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Angličtina hrou AJH
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova INV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PRV
Prírodoveda PRI
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Svet práce SEE
Španielsky jazyk SAJ
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Triednicka hodina THF
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2018.0.1073 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.11.2017