• Poplatky spojené so štúdiom

    "Nerozmýšľaj nad cenou. Rozmýšľaj nad hodnotou."
    • Súkromná základná škola je financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu dotácie Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR, príspevku zriaďovateľa a iných zdrojov.

     Príspevok na rozvoj školy, organizácie zriaďovateľa a vzdelávania je príspevok zákonného zástupcu študenta/rodiča za obdobie štúdia jeho dieťaťa. Príspevok je využívaný na rozvoj výchovno-vzdelávacích aktivít školy, inováciu a modernizáciu učební, kultiváciu sociálnych priestorov, zviditeľňovanie aktivít školy a výsledkov jej žiakov, podporu vzdelávacích aktivít a stimuláciu vzdelávacieho procesu.

      

     • Zápisné v 1. roku štúdia: 50 EUR (manipulačný poplatok, splatné jednorázovo) - súčasťou je príspevok na poistné
     • Zápisné v 2. až 8. roku štúdia: 20 EUR (manipulačný poplatok, splatné jednorázovo) - súčasťou je príspevok na poistné
     • Príspevok na rozvoj školy, organizácie zriaďovateľa a vzdelávania*: 35 EUR/mesiac, pre školský rok 2017/2018
     • Poplatok centru voľnočasových aktivít (VČA/družina): 10 EUR/mesiac, pre školský rok 2017/2018

      

     Spôsob úhrady

     • Účet zriaďovateľa IBAN: SK6202000000002680192251 (Všeobecná úverová banka, a.s.)
     • Variabilný symbol: RODNÉ ČÍSLO DIEŤAŤA
     • Konštantný symbol: 0308
     • Špecifický symbol: MMRRRR
     • Poznámka, správa pre prijímateľa: MENO PRIEZVISKO DIEŤAŤA a TRIEDA, v prípade platby za družinu uvádzajte aj VČA

      

     * viac informácií súvisiacich s financovaním vo vzťahu k zabezpečeniu vzdelávania viď Smernica č. 1-2011/2012 o poplatkoch spojených s výchovno-vzdelávacím procesom (vzťahujúca sa k žiakom prijatým na štúdium pred 1.3.2013), Smernica č. 1-2012/2013 o poplatkoch spojených s výchovno-vzdelávacím procesom (vzťahujúca sa k žiakom prijatým na štúdium od 1.3.2013) a Smernica č. 2-2015/2016 o poplatkoch spojených s výchovno-vzdelávacím procesom (vzťahujúca sa k žiakom prijatým na štúdium od 1.9.2015).

  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromná základná škola
   • skola@sgpo.sk
   • 051/771 32 63
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov
   • IČO: 42384010
   • Webmaster: simona.ponikova@elbaci.sk
 • Fotogaléria

  • Hviezdoslavov Kubín
  • Deti nemusia, deti chcú...
  • Zimné radovánky
  • Karneval
  • Všetkovedko
  • Indická návšteva
  • Výtvarná súťaž
  • Turnaj vo vybíjanej
  • Návšteva z MŠ ELBA
  • Detské radovánky vo VČA
  • Predvianočná návšteva v SMŠ ELBA
  • Vianoce v múzeu 21.12.2017