• Financovanie v SŠKD

    • Súkromná základná škola a Súkromný školský klub detí sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu dotácie Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR, príspevku zriaďovateľa a iných zdrojov.

      

     Príspevok zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom zariadení:
      

     Mesačný poplatok za ŠKD

     • 20 EUR / mesiac

     • platbu je potrebné zaslať najneskôr do 10. dňa v danom mesiaci

      

     Spôsob úhrady

     • Účet zriaďovateľa IBAN: SK94 0200 0000 0033 5746 2359

     • Variabilný symbol: RODNÉ ČÍSLO DIEŤAŤA

     • Konštantný symbol: 0308

     • Špecifický symbol: MMRRRR (príklad: 092018)

     • Poznámka, správa pre prijímateľa: MENO PRIEZVISKO DIEŤAŤA a TRIEDA, ŠKD (príklad: Janko Hraško, 1.A, ŠKD)

      

     Mesačný príspevok sa uhrádza bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. V prípade, že zákonný zástupca ukončí dochádzku dieťaťa do ŠKD v priebehu zaplateného obdobia, nevzniká mu nárok na vrátenie príspevku ani alikvótnej čiastky.
      

     Zmeny v dochádzke resp. o spôsobe odchodu dieťaťa oznámi zákonný zástupca vychovávateľke len písomne a to cez tlačivo "Uvoľnenie dieťaťa z ŠKD", ktoré dostanú rodičia na začiatku školského roka, alebo si ho môžu stiahnuť zo stránky školy. Vychovávateľka si daný dokument od dieťaťa prevezme a uchová po dobu jedného týždňa.

     V nevyhnutných prípadoch kontaktujte sekretariát školy: 051/771 32 63
      

     Uvoľnenie dieťaťa z ŠKD, tlačivo na stiahnutie:

  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromná základná škola
   • Sekretariát: Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: +421 948 134 538 Vrátnica školy: +421 950 462 455
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov Slovakia
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje