• Koncepcia a poslanie školy

    ...deti nemusia, deti chcú...
   • Hľadáte základnú školu...
     

    • do ktorej sa bude vaše dieťa ráno tešiť?
    • ktorej žiaci majú nadpriemerné výsledky v testovaní vedomostí?
    • s atmosférou láskavou a zároveň prísnou k Vášmu dieťaťu?
    • ktorá vytvorí priestor pre jeho individuálny vývoj?
    • ktorá naučí dieťa interaktívne myslieť a nielen učiť sa?
    • kde učitelia pracujú na skvalitňovaní svojej pedagogickej práce?
    • kde žiaci môžu pracovať na zaujímavých projektoch?
    • na ktorú bude vaše dieťa vďačne spomínať?

     ...a navyše Vaše dieťa prirodzeným spôsobom povedie od prvého ročníka bilingválnym vyučovaním k zoznámeniu sa s anglickým jazykom?

     

    Naša škola dáva do popredia žiaka, jeho záujem o vzdelávanie, jeho spokojnosť;

    • kladieme dôraz na prostredie v ktorom prebieha výchova a vzdelávanie, na kvalitu komunikácie, na vyváženosť a harmonickosť;
    • osobnosť žiaka chápeme ako bytosť slobodnú, tvorivú a zodpovednú;
    • školu samotnú vnímame nielen ako priestor získavania nových poznatkov, ale ako prostredie, kde dieťa trávi väčšiu časť dňa a učí sa porozumieť sebe samému aj svojmu okoliu;
    • naša základná škola ako aj gymnázium sa snažia vytvárať čo najlepšie podmienky pre realizáciu edukačného procesu a mimoškolských aktivít pre deti, samozrejme s dôrazom na rozvoj cudzích jazykov v prirodzenom bilingválnom prostredí;
    • naša škola ponúka deťom možnosť bilingválne sa vzdelávať v prirodzenom slovensko – anglickom prostredí už od prvého ročníka základnej školy až po gymnaziálnu maturitu;
    • v triedach s nízkym počtom žiakov sa dobre rozvíja individuálny prístup a anglická komunikácia;
    • v roku 2006 sme sa stali pilotnou školou MŠVVaŠ SR v overovaní nového programu bilingválneho vzdelávania v SR založenom na záujme žiaka, ktorý podporuje rozvoj kompetencií a umožňuje štúdium predmetov podľa vlastného záujmu v slovenskom a anglickom jazyku, ktorý sme si sami vytvorili;
    • výchova a vzdelávanie v cudzom jazyku sa na prvej súkromnej základnej slovensko-anglickej škole v Prešove zabezpečuje najmenej v troch vyučovacích predmetoch;
    • na vybraných hodinách využívame metódu CLIL, čiže učenie sa jazyka aj cez nejazykové predmety;
    • tematické celky sa vyučujú v anglickom jazyku s cieľom rozšíriť a prehĺbiť znalosť jazyka;
    • učíme deti myslieť v anglickom jazyku, ktorý sa neskôr stáva ich druhým jazykom po materinskom;
    • snahou učiteľa je vyvinúť u detí prirodzený cit pre cudzí jazyk a rozvinúť u nich znalosť slovnej zásoby v maximálnej miere;
    • žiaci cudzie jazyky neberú ako príťaž, ale ako formu hry, súťaženia, prezentácie a ďalšieho zužitkovania na bilingválnom gymnáziu.

     

     
  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromná základná škola
   • Sekretariát: Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: +421 948 134 538 Vrátnica školy: +421 950 462 455
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov Slovakia
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje