• Často kladené otázky (FAQ)

    „Predstavivosť je všetkým. Je dokonca dôležitejšia ako vedomosti. Naše poznanie je obmedzené, ale predstavivosť obklopuje celučičký svet, stimuluje pokrok a stojí za zrodom evolúcie.“


   • Je možnosť poslať ON-LINE prihlášku do 1. ročníka na vašu školu?

    On-line prihlášku je potrebné vyplniť, vytlačiť a osobne ju odovzdať na prezenčnom zápise žiaka do 1. ročníka.

    Prezenčný administratívny zápis do 1. ročníka našej základnej školy (povinný), bude prebiehať v dňoch:

    • 3. apríla 2023 (pondelok) od 14:00 do 17:00 hod. v priestoroch školy
    • 4. apríla 2023 (utorok) od 14:00 do 17:00 hod. v priestoroch školy
    Dieťa môžete na Súkromnú základnú školu prihlásiť aj počas celého mesiaca APRÍL 2023(termín po telefonickej dohode - sekretariát školy 0948 134 538.)


    Čo treba so sebou priniesť na zápis?

     

    Koľko tried v prvom ročníku základnej školy bežne otvárate?

    Už niekoľko rokov otvárame 2 triedy prvého ročníka. Pre zabezpečenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu a dôsledné uplatňovanie individuálneho prístupu k žiakom, sa snažíme podľa možností zachovávať nízke počty žiakov v triedach.

     

    Koľko rokov trvá štúdium na základnej škole?

    Štúdium na Súkromnej základnej škole trvá 8 rokov. Po ukončení 8. rokov môžu absolventi našej základnej školy plynulo pokračovať na našom bilingválnom 5-ročnom gymnáziu. 

     

    Má vaša škola videoarchív, kde je možné vidieť priestory školy, učebne a pod.?

    Súkromná základná škola ma svoj YOUTUBE KANÁL, kde si môžete pozrieť videá z rôznych akcií organizovaných školou. Ďalšie aktivity nájdete nielen vo FOTOGALÉRII našej školy, ale aj na jej FACEBOOKOVEJ STRÁNKE, či INSTAGRAME.

     

    Je štúdium metódou CLIL náročné? Je takéto štúdium vhodné aj pre žiaka, ktorý neovláda anglický jazyk?

    Štúdia s posilnenou výukou anglického jazyka sa nie je potrebné obávať. Naša Súkromná základná škola a jej vysokokvalifikovaní pedagógovia majú dlhoročné skúsenosti s vyučovaním anglického jazyka metódou CLIL a dokážu, aby si každý žiak osvojil základy anglického jazyka bez veľkého drilu.

     

    Čo je vyučovacia METÓDA CLIL?

    Metodika CLIL - Content and Language Integrated Learning, je postavená na základe učenia anglického jazyka aj cez nejazykové predmety. Je to bilingválna metóda, vďaka ktorej naši žiaci prežívajú aj hodiny matematiky, prvouky, prírodovedy, výtvarnej výchovy, dejepisu, geografie, fyziky, chémie ale aj biológie v anglickom jazyku už na základnej škole. Deti sa tak učia cudzí jazyk vo vzájomných súvislostiach, v prirodzených situáciách, na konkrétnych aktivitách a nevnímajú, že sa učia cudzí jazyk.

    Anglický jazyk v procese výučby:

    • 2. až 4. ročník ZŠ vo vyučovacích predmetoch matematika, prírodoveda a výtvarná výchova,
    • 6. ročník ZŠ vo vyučovacích predmetoch dejepis, geografia a biológia,
    • 7. až 8. ročník ZŠ vo vyučovacích predmetoch biológia, fyzika, chémia a dejepis,

     

    Ako vyzerá hodina CLIL?

    Väčšina hodín vedených pomocou metódy „CLIL“ zahŕňa používanie dvoch jazykov: materinského jazyka a cudzieho jazyka. Hlavné informácie sú často podané v materinskom jazyku, vyučovacie aktivity, hry a pokusy prebiehajú v cudzom jazyku.

    Učiteľ nepoužíva cudzí jazyk na celej vyučovacej hodine, ide o 10 až 15 minút aktívneho používania cudzieho jazyka na danej hodine. Počas hodiny učiteľ plynulo prechádza z materinského jazyka do anglického jazyka. Jazyková úroveň je prispôsobená vekovej kategórii žiakov. Žiaci sa učia všeobecný, ale aj odborný jazyk. Osvojujú si cudziu reč v reálnych situáciách, používajú jazyk aktívne medzi sebou, a tak sa navzájom učia.

     

    Koľko "native speaker" lektorov máte na škole a aké predmety vyučujú?

    Na našej škole v súčasnosti pôsobia traja “native speaker” lektori.

     

    Aké ďalšie cudzie jazyky sa na vašej škole vyučujú?

    Žiaci Súkromnej základnej školy si môžu zvoliť ďalší cudzí jazyk od 6. ročníka: nemecký, rusky, španielsky a francúzsky (v závislosti od počtu záujemcov).

     

    Disponuje škola detským ihriskom?

    Naša škola nemá detské ihrisko, ale plnohodnotne nám ho vynahrádza multifunkčná športová hala a dostatok detských ihrísk a voľných plôch v blízkom okolí.

     

    Je štúdium na vašej škole spoplatnené?

    Áno, platí sa príspevok na rozvoj školy, organizácie zriaďovateľa a vzdelávania. Je to príspevok zákonného zástupcu študenta/rodiča za obdobie štúdia jeho dieťaťa. Príspevok je využívaný na rozvoj výchovno-vzdelávacích aktivít školy, inováciu a modernizáciu učební, kultiváciu sociálnych priestorov, zviditeľňovanie aktivít školy a výsledkov jej žiakov, podporu vzdelávacích aktivít a stimuláciu vzdelávacieho procesu. Viac informácií nájdete v sekcii financovanie.

     

    Navštevujú vašu základnú školu aj žiaci inej, ako slovenskej národnosti?

    Áno, na škole máme žiakov talianskej, vietnamskej, ukrajinskej aj čínskej národnosti.

     

    Je možné prihlásiť sa na vaše Súkromné gymnázium aj z ôsmeho ročníka, keďže vaša základná škola je osemročná?

    Áno, vzdelávací proces smerujeme k bilingválnemu vzdelávaniu, v ktorom môžu pokračovať žiaci na Súkromnom bilingválnom gymnáziu našej Súkromnej spojenej školy EES, vďaka kontinuálnej nadväznosti vzdelávacích programov už z 8. ročníka.

     

    Koľko jedál je na výber v školskej jedálni?

    Naši žiaci si obed vyberajú z ponuky dvoch jedál.

     

    Máte ISIC kartu? Na čo sa využíva?

    ISIC kartu majú všetci žiaci školy. Využíva sa na zaznamenanie dochádzky žiakov, stravovanie, mestskú aj prímestskú hromadnú dopravu a špeciálne na rôzne študentské zľavy v obchodoch na Slovensku aj v zahraničí.

     

    Kam je potrebné ozvať sa v prípade ďalších nezodpovedaných otázok?

    Školu je možné kontaktovať na tel. č.: 051/771 32 63, prípadne na +421 948 134 538. Ďalšie spôsoby kontaktovania nájdete TU.

     

   • Kontakty

    • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromná základná škola
    • Sekretariát: Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: +421 948 134 538 Vrátnica školy: +421 950 462 455
    • Solivarská 28, 080 05 Prešov Slovakia
    • IČO: 42384010
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje