• Čo je potrebné pri prestupe z inej ZŠ?

    "Najväčším bohatstvom je vzdelanie."
    • Základné informácie pre zákonných zástupcov žiakov

     Žiak základnej školy môže do inej základnej školy prestúpiť na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a rozhodnutia riaditeľa školy, do ktorej sa žiak hlási. Nová škola, do ktorej chce žiaka rodič alebo zákonný zástupca prehlásiť, musí mať voľné miesto v triede príslušného ročníka a riaditeľ tejto školy musí s prijatím žiaka súhlasiť. Odmietnuť ho môže vtedy, ak sú triedy príslušného ročníka plne obsadené.

     Zdroj: https://www.iedu.sk/zivotne_situacie/prestup_na_inu_skolu/Stranky/ZakladnaSkola.aspx

     POSTUP PRI REALIZÁCII ZMENY ŠKOLY

     1. Povinnosti zákonného zástupcu

     Rodič alebo zákonný zástupca žiaka:

     • najprv dohodne zmenu školy s riaditeľom školy, do ktorej má byť žiak predaný,
     • na základe súhlasu riaditeľa novej školy a po vydaní Rozhodnutia riaditeľa o prijatí do školy podá písomnú žiadosť o odhlásenie dieťaťa zo školy adresovanú riaditeľovi pôvodnej školy minimálne 1 týždeň pred odchodom žiaka zo školy,
     • počas posledného týždňa dochádzky do pôvodnej školy, minimálne posledný deň pred odchodom zo školy splní všetky záväzky voči pôvodnej škole. Napr.:
      a) prevzatie všetkých osobných vecí z úložných priestorov v triede alebo v šatňovej skrinke,
      b) odovzdanie kľúča od šatňovej skrinky, čipu na evidenciu dochádzky a stravy, vypožičaných kníh zo školskej knižnice alebo iných zapožičaných vecí,
      c) uhradenie prípadných nedoplatkov.

     2. Povinnosti školy, do ktorej bude žiak preradený

     Riaditeľ novej školy:

     • písomne informuje riaditeľa pôvodnej školy i jej zriaďovateľa o prijatí nového žiaka, t.j. odošle kópiou Rozhodnutia o prijatí žiaka do školy a vyžiada si potrebné doklady o žiakovi

     3. Povinnosti školy, ktorú žiak pôvodne navštevoval

     Riaditeľ pôvodnej školy (z ktorej žiak prestupuje) je povinný:

     • do 5 pracovných dní od doručenia kópie rozhodnutia o prijatí zaslať riaditeľovi novej školy fotokópie vyžiadanej dokumentácie žiaka
  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromná základná škola
   • Sekretariát: Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: +421 948 134 538 Vrátnica školy: +421 950 462 455
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov Slovakia
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje