• Informácie o strave

    "V zdravom tele, zdravý duch."
    • PODMIENKY ORGANIZÁCIE REŽIMU STRAVOVANIA V SÚKROMNEJ VÝDAJNEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNI A PODMIENKY ÚHRADY NÁKLADOV NA STRAVOVANIE V ŠK. ROKU 2023/2024
      

     Žiadame všetkých záujemcov o stravovanie o stiahnutie a vyplnenie zápisného lístka, ktorý je potrebné vyplnený odovzdať triednemu učiteľovi 4.9.2023.
      

     ZÁPISNÉ LÍSTKY 


     INFORMÁCIA K POSKYTNUTIU DOTÁCIE NA STRAVU V ZMYSLE PRÁVNEJ ÚPRAVY ÚČINNEJ OD 1.9.2023

     - obedy "zadarmo"

     • Dotáciu na stravu je možné oprávnenému dieťaťu poskytnúť len za splnenia podmienky, že sa zúčastnilo vyučovania a odobralo stravu. Viac informácií nájdete TU.
     • Výška dotácie / dotácia na stravu sa poskytuje v sume:

      * 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo stravu,
      * 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni, vyučovania prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v SŠ alebo vyučovania v prvom ročník päťročného vzdelávacieho programu v SŠ po prijatí na vzdelávanie v SŠ z ôsmeho ročníka ZŠ a odobralo stravu.

     INTERNETOVÁ STRÁNKA PRE PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE SA ZO STRAVY

      

     PRIHLÁSENIE/ODHLÁSENIE ZO STRAVOVANIA

     • žiak prvého stupňa základnej školy má vždy predvolený obed č.1.
      Ak chcete obed zmeniť na č.2, je potrebné tak urobiť v aplikácii EduPage, prípadne na tablete v školskej jedálni a zmeniť si obed,
     • žiak druhého stupňa, študent gymnázia a zamestnanec obed predvolený nemajú.
      Je potrebné si obed č.1 alebo č.2 navoliť cez aplikáciu EduPage, prípadne na tablete v školskej jedálni
     • obed je možné prihlásiť/odhlásiť najneskôr do 15:00 hod. predchádzajúceho dňa,
     • v prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť žiaka zo stravy deň vopred do 15:00 hod. prostredníctvom aplikácie EduPage. 
     • v prvý deň choroby žiaka je možné neodhlásenú stravu odobrať do jednorazových nádob v čase od 11:30 do 12:00 hod., pričom SVŠJ nezodpovedá za zdravotnú bezpečnosť stravy konzumovanej mimo stravovacích priestorov SVŠJ. Ďalšie dni neprítomnosti žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné žiaka zo stravovania včas odhlásiť (deň vopred do 15:00 hod./EduPage).

      

     PRIHLASOVACIE ÚDAJE

     • rovnaké prihlasovacie údaje, aké dostali žiaci na začiatku roka k prihláseniu sa do EduPage,
     • noví žiaci dostanú prihlasovacie údaje v priebehu prvého šk. týždňa od triedneho učiteľa.

      

     VÝDAJ OBEDOV

     • v pracovné dni od 11,30 hod. - do 14,00 hod.
     • pre výdaj obeda je nutné v školskej jedálni označiť výber stravy v daný deň  KARTOU ISIC/EURO26.

      

     INFORMÁCIE

     Na účet školskej jedálne je potrebné uhradiť do 25. dňa mesiac vopred zálohový príspevok na stravovanie, ktorý bude tvoriť rezervu platieb za obedy - podľa kategórie stravníka (I. stupeň, II. stupeň, gymnázium, zamestnanec / podľa zápisného lístka.) pre nasledujúci mesiac.

     • v mesiaci september je potrebné uhradiť dva mesiace (aktuálny september a nasledujúci mesiac október), ďalej len pre nasledujúci mesiac.
     • mesačné platby na stravovanie platné od 1.1.2023
      • základná škola 1. stupeň: 5 eur/mesiac
      • základná škola 2. stupeň: 5 eur/mesiac
      • gymnázium: 45,00 eur/mesiac / žiak nastupujúci do 1. roc. na GYM z 8. ročníka ZŠ – 5 eur/mesiac

      • zamestnanec: 35,00 eur/mesiac
        
     • preplatky sa vracajú 1x ročne, v júli/auguste po ukončení školského roka.

      

     ÚDAJE POTREBNÉ K REALIZÁCII PLATBY + VARIABILNÝ SYMBOL

     DODÁVATEĽ STRAVY

     • Stravovanie pre Vás zabezpečuje SMŠ ELBA - Súkromná školská jedáleň 
      prevádzka: SMŠ ELBA - Súkromná školská jedáleň, Smetanova 2, 080 05 Prešov


     KONTAKTY

     • Vedúca Súkromnej školskej jedálne ELBA (dodávateľ stravy): tel.: 0948 043 652
     • Zodpovedná za Súkromnú výdajnu školskú jedáleň SSŠ EES: Mgr. Simona Poníková / tel.: 0948 134 538
  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromná základná škola
   • Sekretariát: Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: +421 948 134 538 Vrátnica školy: +421 950 462 455
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov Slovakia
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje