• Zápis do 1. ročníka základnej školy

    "Deti nemusia, deti chcú"
   • Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa, ktoré k 31.8.2024 dosiahne vek šesť rokov, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na Slovensku má každý rodič, ktorý je občanom SR a aj jeho dieťa má slovenské občianstvo, bez ohľadu na to, kde žije.
     
    TERMÍN ZÁPISU DO PRVÉHO ROČNÍKA
    Prezenčný administratívny zápis (rodič+predškolák) do 1. ročníka našej základnej školy (povinný), bude prebiehať v dňoch:
    • 3. apríla 2024 (streda) od 14:00 do 17:00 hod. v priestoroch školy
    • 4. apríla 2024 (štvrtok) od 14:00 do 17:00 hod. v priestoroch školy
    Dieťa môžete na Súkromnú základnú školu prihlásiť aj počas celého mesiaca APRÍL 2024
    (termín po telefonickej dohode - sekretariát školy 0948 134 538.)

     
     
    ČO TREBA SO SEBOU PRINIESŤ NA ZÁPIS?    KEDY ZAPÍSAŤ DIEŤA DO PRVÉHO ROČNÍKA?
    Každé dieťa, ktoré dovŕši do 1. septembra aktuálneho roka šiesty rok, sa na zápise musí zúčastniť. Rodič alebo zákonný zástupca žiaka je povinný doviesť dieťa na zápis a zapísať školopovinné dieťa riadne do základnej školy.
    AKÉ ÚDAJE A DOKLADY VYŽADUJE ŠKOLA PRI ZÁPISE DIEŤAŤA?
    Na zápise škola vyžaduje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov (rodičov). Je potrebné priniesť rodný list dieťaťa, ktorého pripravenú kópiu odovzdá pri zápise.
    JE MOŽNÉ ZAPÍSAŤ DIEŤA DO ŠKOLY BEZ TOHO, ABY SA ZÚČASTNILO NA ZÁPISE?
    Ak je dieťa v čase zápisu choré, alebo sa z iných dôvodov nemôže zúčastniť na zápise, rodič (zákonný zástupca) by sa mal obrátiť na riaditeľa školy a dohodnúť sa na spôsobe zápisu. 
    KTO JE PRÍTOMNÝ PRI ZÁPISE?
    Okrem dieťaťa sú prítomní rodičia, spravidla budúca pani učiteľka, prísediaca pani učiteľka.
    AKO PREBIEHA ZÁPIS?
    Deti sa diagnostikujú, všetko prebieha formou rozhovoru a hier tak, aby sa pani učiteľky s budúcimi prváčikmi čo najlepšie zoznámili. K dispozícii sú rôzne hry, doplňovačky,... Všetko prebieha v príjemnom prostredí a s priateľským prístupom.
    ČO SA OČAKÁVA OD BUDÚCEHO PRVÁKA?
    Základné požiadavky:
    • čistá a zrozumiteľná reč, schopnosť komunikovať, vyjadrovať sa plynule
    • dostatočne vyvinutá hrubá motorika - dieťa dokáže stáť na jednej nohe, poskakovať, podliezať, atď.
    • dostatočne vyvinutá jemná motorika - dokáže sa samostatne obliecť a obuť, pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky, vymaľovať tvar bez prechodu za vyznačenú čiaru apod.
    • dieťa má pri zápise poznať základné farby i základné geometrické tvary - kruh, štvorec, obdĺžnik.
    • od dieťaťa sa očakáva pozornosť, schopnosť komunikovať a sústrediť sa na určitú činnosť.

    Dieťa by malo tiež vedieť:
    • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi,
    • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predlohy,
    • rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť obsahu,
    • vedieť naspamäť detskú básničku alebo pesničku,
    • orientovať sa v priestore (vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo).

    JE MOŽNÉ ZAPÍSAŤ I DIEŤA MLADŠIE AKO ŠESŤ ROKOV?
    Vo výnimočných prípadoch je možné zapísať aj dieťa, ktoré dosiahne vek šesť rokov v čase od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka. Do školy môže byť také dieťa zapísané, pokiaľ je dostatočne fyzicky i psychicky zrelé na začiatok povinnej školskej dochádzky. Túto zrelosť musí rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa preukázať súhlasnými vyjadreniami príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré priloží k žiadosti o zápis. Pri nadaných deťoch je možný aj skorší začiatok školskej dochádzky. Aj v týchto prípadoch je potrebné preskúmať pripravenosť dieťaťa. Takéto dieťa musí splniť školou stanovené kritériá pre vedomostnú, záujmovú, emocionálno-sociálnu a celkovú osobnostnú úroveň zrelosti.
    ČO ROBIŤ V PRÍPADE, ŽE DIEŤA EŠTE NIE JE DOSTATOČNE ZRELÉ NA ŠKOLSKÚ DOCHÁDZKU?
    Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.
    Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je:
    • odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast (pediater)
    • odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Na základe týchto odporučení riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.

    MÔŽE RODIČ ZMENIŤ ZÁKLADNÚ ŠKOLU PO ZÁPISE DO 1. ROČNÍKA?
     
    Rodič alebo zákonný zástupca žiaka má právo zmeniť základnú školu, do ktorej pôvodne svoje dieťa zapísal. Mal by si však zistiť, či základná škola, do ktorej chce svoje dieťa prehlásiť, je schopná žiaka prijať. Riaditeľ novej školy musí s prijatím žiaka súhlasiť. Odmietnuť ho môže vtedy, ak by boli všetky triedy príslušného ročníka plne obsadené. V prípade, že je voľné miesto, zapíše rodič alebo zákonný zástupca dieťa do tejto základnej školy. Rodič je povinný ohlásiť túto zmenu riaditeľovi školy, ktorú pôvodne malo dieťa po zápise navštevovať do 31. augusta 2023.
  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromná základná škola
   • Sekretariát: Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: +421 948 134 538 Vrátnica školy: +421 950 462 455
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov Slovakia
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje