• Projekty

    •  

     ŠKOLSKÝ DIGITÁLNY KOORDINÁTOR
     (od septembra 2021)


     Úlohou školského digitálneho koordinátora je koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21. storočie, resp. digitálnu budúcnosť.

     V zmysle novely zákona č. 138/2019 Z. z. má školský digitálny koordinátor zabezpečovať:

     • poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
     • spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní,
     • vzdelávanie zamestnancov v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
     • aktuálny digitálny materiál ku vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
     • pravidelnú informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
     • poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
     • administráciu online testovaní,
     • dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov.


     Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

     Školský digitálny koordinátor: Ing. Branislav Blicha / branislav.blicha@elbaci.sk

      
     www.ludskezdroje.gov.sk    www.esf.gov.sk    www.minedu.sk

         
           SPOLU MÚDREJŠÍ 3
     (šk. rok 2021/2022)

     Cieľom zapojenia SSŠ EES do projektu je: prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania žiakov, ktorí to potrebujú (počas hodín mimo vyučovania), vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí, zručností a spôsobilostí a predchádzanie prípadnému ich školskému neúspechu.

     Projekt Spolu múdrejší 3 je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.

     Koordinátor projektu: PhDr. Martin Ďurišin, PhD. / martin.durisin@elbaci.sk

              

      

  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromná základná škola
   • Sekretariát: Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: +421 948 134 538 Vrátnica školy: +421 950 462 455
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov Slovakia
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje