• Poplatky spojené so štúdiom

    "Nerozmýšľaj nad cenou. Rozmýšľaj nad hodnotou."
    • Súkromná základná škola je financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu dotácie Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR, príspevku zriaďovateľa a iných zdrojov.

     Príspevok na rozvoj školy, organizácie zriaďovateľa a vzdelávania je príspevok zákonného zástupcu študenta/rodiča za obdobie štúdia jeho dieťaťa. Príspevok je využívaný na rozvoj výchovno-vzdelávacích aktivít školy, inováciu a modernizáciu učební, kultiváciu sociálnych priestorov, zviditeľňovanie aktivít školy a výsledkov jej žiakov, podporu vzdelávacích aktivít a stimuláciu vzdelávacieho procesu.

      

     • Zápisné na štúdum: 100 EUR / celé štúdium 
      POZNÁMKA: manipulačný poplatok splatný jednorázovo pre celú dĺžku štúdia na Súkromnej základnej škole, Solivarská 28, Prešov. 
      Súčasťou je príspevok na poistné.
     • Príspevok zákonného zástupcu žiaka na úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie (školné) v šk. roku 2023/2024:
      Viac informácií súvisiacich s financovaním vo vzťahu k zabezpečeniu vzdelávania
      viď Zmluva o zabezpečení vzdelávaniaSmernica o poplatkoch spojených s výchovno-vzdelávacím procesom.
     • Príspevok na Súkromný školský klub detí (SŠKD - družina) v šk. roku 2023/2024: 20 EUR / mesiac
       

     Spôsob úhrady príspevku

     • Účet  (IBAN): SK94 0200 0000 0033 5746 2359
     • Variabilný symbol: RODNÉ ČÍSLO DIEŤAŤA
     • Konštantný symbol: 0308
     • Poznámka, správa pre prijímateľa: MENO PRIEZVISKO DIEŤAŤA a TRIEDA,
      v prípade platby za družinu uvádzajte do poznámky aj SŠKD

      

  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromná základná škola
   • Sekretariát: Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: +421 948 134 538 Vrátnica školy: +421 950 462 455
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov Slovakia
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje