• Bilingválne vzdelávanie

    “[Kids] don't remember what you try to teach them. They remember what you are.”
    • Školský učebný plán Súkromnej základnej školy je rozdelený na vzdelávacie oblasti a povinné vyučovacie predmety podľa jednotlivých ročníkov v súlade s rámcovým učebným plánom Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy ISCED 1 a ISCED 2 v Slovenskej republike (t.j. celkový počet vyučovacích hodín pre 1. – 4. ročník je stanovený na 96 hodín a pre 5. – 9. ročník na 146 hodín).
     Výchova a vzdelávanie sa v zmysle § 12 ods. 6 školského zákona uskutočňuje aj v cudzom jazyku. V triedach s bilingválnym vzdelávaním je druhým vyučovacím jazykom anglický jazyk. Výchova a vzdelávanie v cudzom jazyku sa zabezpečuje najmenej v troch vyučovacích predmetoch.
     Obsah vzdelávania vychádza zo vzdelávacích štandardov uvedených v prílohách štátneho vzdelávacieho programu. Vybrané tematické celky sa vyučujú v anglickom jazyku (formou interaktívnych cvičení a pojmového aparátu) s cieľom rozšíriť a prehĺbiť znalosť jazyka a naučiť dieťa interaktívne myslieť v súvislostiach.
     Anglický jazyk v procese výučby:
     • 2. až 4. ročník ZŠ vo vyučovacích predmetoch matematika, prírodoveda a výtvarná výchova
     • 6. ročník ZŠ vo vyučovacích predmetoch dejepis, geografia a biológia
     • 7. až 8. ročník ZŠ vo vyučovacích predmetoch biológia, fyzika, chémia a dejepis
     Dieťa sa učí myslieť v anglickom jazyku, stáva sa jeho druhým jazykom po materinskom jazyku, snahou učiteľa je vyvinúť u dieťaťa prirodzený cit pre anglický jazyk a rozvinúťu neho znalosť slovnej zásoby v maximálnej miere.
      
  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromná základná škola
   • skola@sgpo.sk
   • 051/771 32 63
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov
   • IČO: 42384010
   • Webmaster: simona.ponikova@elbaci.sk
 • Fotogaléria

  • Škola v prírode - 3. deň
  • Škola v prírode - 2. deň
  • Škola v prírode - Ždiar
  • Návšteva EKOPARKU Holá Hora
  • Vedomostná súťaž o olympizme
  • Deň matiek
  • Malý futbal mladších žiakov ZŠ - Školský pohár SFZ, okresné kolo Prešov
  • Zdravý úsmev
  • Návšteva knižnice
  • Turnaj v prehadzovanej trojíc.
  • Malý futbal mladších žiakov ZŠ
  • Výtvarná súťaž - jarný strom