• Poplatky spojené so štúdiom

    "Nerozmýšľaj nad cenou. Rozmýšľaj nad hodnotou."
    • Súkromná základná škola je financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu dotácie Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR, príspevku zriaďovateľa a iných zdrojov.

     Príspevok na rozvoj školy, organizácie zriaďovateľa a vzdelávania je príspevok zákonného zástupcu študenta/rodiča za obdobie štúdia jeho dieťaťa. Príspevok je využívaný na rozvoj výchovno-vzdelávacích aktivít školy, inováciu a modernizáciu učební, kultiváciu sociálnych priestorov, zviditeľňovanie aktivít školy a výsledkov jej žiakov, podporu vzdelávacích aktivít a stimuláciu vzdelávacieho procesu.

      

     • Zápisné v 1. roku štúdia: 50 EUR (manipulačný poplatok, splatné jednorázovo) - súčasťou je príspevok na poistné
     • Zápisné v 2. až 8. roku štúdia: 20 EUR (manipulačný poplatok, splatné jednorázovo) - súčasťou je príspevok na poistné
     • Príspevok na rozvoj školy, organizácie zriaďovateľa a vzdelávania*: 35 EUR/mesiac, pre školský rok 2018/2019
     • Poplatok za školský klub detí (ŠKD): 10 EUR/mesiac, pre školský rok 2018/2019

      

     Spôsob úhrady

     • Účet zriaďovateľa IBAN: SK62 0200 0000 0026 8019 2251 (Všeobecná úverová banka, a.s.)
     • Variabilný symbol: RODNÉ ČÍSLO DIEŤAŤA
     • Konštantný symbol: 0308
     • Špecifický symbol: MMRRRR (príklad: 092018)
     • Poznámka, správa pre prijímateľa: MENO PRIEZVISKO DIEŤAŤA a TRIEDA, v prípade platby za družinu uvádzajte aj VČA

      

     * viac informácií súvisiacich s financovaním vo vzťahu k zabezpečeniu vzdelávania viď Smernica č. 1-2011/2012 o poplatkoch spojených s výchovno-vzdelávacím procesom (vzťahujúca sa k žiakom prijatým na štúdium pred 1.3.2013), Smernica č. 1-2012/2013 o poplatkoch spojených s výchovno-vzdelávacím procesom (vzťahujúca sa k žiakom prijatým na štúdium od 1.3.2013) a Smernica č. 2-2015/2016 o poplatkoch spojených s výchovno-vzdelávacím procesom (vzťahujúca sa k žiakom prijatým na štúdium od 1.9.2015).

  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromná základná škola
   • skola@sgpo.sk
   • 051/771 32 63
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov
   • IČO: 42384010
   • Webmaster: simona.ponikova@elbaci.sk
 • Fotogaléria

  • Sranda Banda na karnevale
  • Šaliansky Maťko
  • Vianočné reminiscencie
  • Leonardium
  • Mikulášska tržnica
  • Mikuláš
  • Projekt "Celé Slovensko číta deťom"
  • Beseda: Andrea Gregušová a knihy Operácia orech a iné dedkoviny, Červík Ervín
  • Elbáčikovia na návšteve II.
  • Elbáčikovia na návšteve I.
  • Školský florbalový turnaj
  • iBOBOR