• Financovanie v SŠKD

    • Súkromná základná škola a Súkromný školský klub detí sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu dotácie Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR, príspevku zriaďovateľa a iných zdrojov.

      

     Príspevok zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom zariadení:

     Mesačný poplatok za ŠKD

     • 10 EUR/mesiac, pre školský rok 2018/2019. Platbu je potrebné zaslať najneskôr do 10. dňa v danom mesiaci.

      

     Spôsob úhrady

     • Účet zriaďovateľa IBAN: SK62 0200 0000 0026 8019 2251 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

     • Variabilný symbol: RODNÉ ČÍSLO DIEŤAŤA

     • Konštantný symbol: 0308

     • Špecifický symbol: MMRRRR (príklad: 092018)

     • Poznámka, správa pre prijímateľa: MENO PRIEZVISKO DIEŤAŤA a TRIEDA, ŠKD (príklad: Janko Hraško, 1.A, ŠKD)

      

     Mesačný príspevok sa uhrádza bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. V prípade, že zákonný zástupca ukončí dochádzku dieťaťa do ŠKD v priebehu zaplateného obdobia, nevzniká mu nárok na vrátenie príspevku ani alikvótnej čiastky.

     Posledná platba na tento kalendárny rok 2018 je do 10.12.2018. Platby za rok 2019 začať posielať až v januári 2019.

     Zmeny v dochádzke resp. o spôsobe odchodu dieťaťa oznámi zákonný zástupca vychovávateľke len písomne a to cez tlačivo "Uvoľnenie dieťaťa z ŠKD", ktoré dostanú rodičia na začiatku školského roka, alebo si ho môžu stiahnuť zo stránky školy. Vychovávateľka si daný dokument od dieťaťa prevezme a uchová po dobu jedného týždňa.

     V nevyhnutných prípadoch kontaktujte sekretariát školy: 051/771 32 63

     Uvoľnenie dieťaťa z ŠKD, tlačivo na stiahnutie:

  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromná základná škola
   • skola@sgpo.sk
   • 051/771 32 63
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov
   • IČO: 42384010
   • Webmaster: simona.ponikova@elbaci.sk
 • Fotogaléria

  • Leonardium
  • Mikulášska tržnica
  • Mikuláš
  • Projekt "Celé Slovensko číta deťom"
  • Beseda: Andrea Gregušová a knihy Operácia orech a iné dedkoviny, Červík Ervín
  • Elbáčikovia na návšteve II.
  • Elbáčikovia na návšteve I.
  • Školský florbalový turnaj
  • iBOBOR
  • Halloween
  • Prešov číta rád
  • Florbalový turnaj